Aasta
A
a
s
t
a
Tüüp 1
T
ü
ü
p
1
Tüüp 2
T
ü
ü
p
2
Suurusgrupp
S
u
u
r
u
s
g
r
u
p
p
Ha grupp
H
a
g
r
u
p
p
Karja grupp
K
a
r
j
a
g
r
u
p
p
Maakond
M
a
a
k
o
n
d
Mahetootmine
M
a
h
e
t
o
o
t
m
i
n
e
Ettevõtlusvorm
E
t
t
e
v
õ
t
l
u
s
v
o
r
m
||||||||||

Standardtulemused keskmiselt põllumajandustootja kohta